August 2020 – Muse at Khilgaon Chowdhury Para, Dhaka